1500. évi XLI. törvénycikk

a kik magukat a vám fizetése alul menteseknek állitják, mutassák föl kiváltságleveleiket, a melyek keltét a vámhelyek urainak adományleveleivel össze kell hasonlitani s az ezeknél régiebbek megtartandók

Ezenkivül bármely főpap és báró urak meg egyéb országlakósok városai, mezővárosai és falvai, melyek azt vitatják, hogy a vámfizetés alól mentesek és hogy e részben kiváltságleveleik és jogaik vannak (kivévén egyedül a királyt felség nyolcz szabad városát, ugymint Budát, Kassát, Pozsonyt, Nagyszombatot, Sopront, Bártfát, Eperjest és Pestet, a melyek köztudomásu szabadságuknál fogva minden és bárminemü vámilleték fizetése alól mentesek), az efféle szabadságra vagy mentességre nézve meglévő összes jogaikat, az emlitett választott és felesketett s az érintett módon a vámok felülvizsgálására kirendelendő emberek előtt mutassák föl.

1. § És e választottak azok sorát is kötelesek lesznek a királyi felségnek és mondott hites tanácsosainak átküldeni, de mint előbb volt mondva, szószerint való tartalmuk nélkül.

2. § És ha ezeknek a jogoknak és szabadságuknak erejök van, tiszteletben kell tartani; ha pedig nincs, a királyi felség és ama felesketettek nyilvánitsák erőtleneknek.

3. § És ezt olyan módon, hogy ha a vámokra vonatkozó levelek keltük szerint a felmentő leveleknél régiebbeknek bizonyulnak, az ilyen mentességeknek semmi erejük se legyen; és megforditva, ha a felmentő levelek, hasonlóképen keltük szerint, régiebbek lennének a vámok dolgát illető leveleknél, azokat mindenkor tiszteletben kell tartani.

4. § A királyi felség bányavárosaira nézve is ugyanazt kell érteni; hogy ezek is adják elé az előbb emlitett módon a vámmentességre vonatkozó jogaikat, ha vannak nekik ilyenek; azon közben azonban azoknak szabadságai tekintetében az eddig követett szokást kell megtartani.


  Vissza az oldal tetejére