1500. évi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát, mivel felismertük, hogy az előbb megirt czikkelyek az előrebocsátott többi törvények és decretumok teljesebbé tételére és kiegészitésére szolgálnak, azokat minden változtatás és másitás nélkül, szóról-szóra jelen levelünkbe beiktatván, elfogadtuk, helyeseltük és jóváhagytuk.

1. § És jelen irásunk biztositéka mellett igérjük és kötelezzük magunkat, hogy azokat, és mindazt, a mi azokban fel van sorolva, sértetlenül megtartjuk és másokkal is megtartatjuk.

2. § A minek emlékére és örökös erejére jónak láttuk jelen kiváltságlevelünket kiadni, megerősitvén azt titkos pecsétünk reáillesztésével, a melylyel mint Magyarország királya élünk.

3. § Kelt az emlitett Rákosmezőn, fentebb megjelölt közönséges gyülésünk tizenötödik napján, az Úrnak ezerötszázadik esztendejében, magyarországi uralkodásunknak tizedik, a csehországinak pedig harminczadik évében.

4. § Jelenlevén a főtisztelendő és tisztelendő atyák Krisztusban: Tamás született követ, fő és titkos kanczellárunk, az esztergomi, és Péter a kalocsai egyház érsekei; méltóságos és főtisztelendő aragoniai Eszten-Hippolit, a szent római egyház diakonus bibornoka, az egri; Lukács a zágrábi, Geréb László az erdélyi fehérvári, Domokos a váradi, Zsigmond a pécsi egyház püspökei, György választott veszprémi püspök; Ferencz a győri, Báthori Miklós a váczi egyház püspökei; Csáki Miklós választott csanádi püspök; Bocskai Miklós a szerémi egyház választott püspöke; Gábor a boszniai és Briccio a tinini egyház püspökei, a kik az Isten egyházait szerencsésen kormányozzák.

5. § Továbbá tekintetes és nagyságos Wyngarthi Geréb Péter, nevezett Magyarországunk nádora és a kunok birája; országbiránk tisztsége üresedésben levén; Péter bazini és szentgyörgyi gróf, erdélyi vajdánk és a székelyek ispánja, Corvinus János oppaviai és liptói herczeg, valamint Dalmát-, Horvát- és Szlavonországnak, a mi királyságainknak bánja; Macskási Tárnok Péter és Gerlistyei Jakab szörényi bánok; Somi Józsa temesi ispán és országunk alsó részeinek főkapitánya; Raskai Balázs királyi főtárnok, Lindvai Bánfi Miklós főajtónálló, Peréni Imre főasztalnok, Kanisai István főpohárnok, és Csáktornyai Ernusth János főlovász-mestereink, Csebi Pogán Péter pozsonyi ispán és mások igen sokan, kik országunk ispánságait és tisztségeit viselik.


  Vissza az oldal tetejére