1504. évi XXIV. törvénycikk

a banderiumos főpapok a király tisztjeivel és zsoldosaival kötelesek táborozni

A kisebb decretumnak az érsek és püspök urakról, meg a többi banderiumos és nem banderiumos, de dézsmák birtokában levő egyházi férfiakról szóló tizenötödik és huszadik czikkelyéhez azt adtuk hozzá:

1. § Hogy mindannyian kötelesek csapataikat a kisebb decretumban kijelentett meghatározáshoz képest mindenkor készen tartani és ellátni, és azokat a szükség beálltával, ha és a mikor a királyi felség csapatai, tisztei és zsoldosai (melyeket legelőször és mindenek fölött kell kiállitani) az ország megoltalmazására és védelmére elégtelenek, azonnal kiállitani és oda, a hol szükség, elküldeni, és mindaddig ott tartani, a mig szükséges leszen. Ha pedig az ellenség száma akkora, hogy az azoknak való ellentállásra a királyi felség zsoldosai és tisztei, meg a főpap urak és egyházi férfiak csapatai elégtelenek, akkor a báró uraknak és végre a többi országlakosoknak csapatait is ki kell állitani és azoknak segitségére és támogatására küldeni, örök hütlenség vétkének büntetése alatt, a melyet tudniillik e tárgyban a kisebb decretum megállapitott.


  Vissza az oldal tetejére