1504. évi XXVII. törvénycikk

az apátságokat és prépostságokat szerzetesek részére kell adományozni

Senkinek sem szabad ezután világi öltözetben szerzetes prépostságokat és apátságokat megtartani és kormányozni.

1. § Mert ezeket az apátságokat eddigelé is az Isten ellenére és az ő gyalázására kormányozták.

2. § És hogy a királyi felség az összes apátságokat és prépostságokat (mindenekfölött a mindenható Istenre és azokra a szentekre való tekintettel, a kiknek tiszteletére ezek az egyházak alapitva és felajánlva lettek) méltóztassék azoktól az egyházaktól a melyekhez csatolva vannak, külön választani és az ő rendüknek, tudniillik a szerzetes apátoknak és prépostoknak adni és visszabocsátani.

3. § Kivéve a péterváradi apátságot vagy egyházat, a mely tisztességes okokból és tekintetekből, a királyi felség s a főpap meg báró urak valamint az összes nemesek beleegyezésével már régóta a kalocsai érsekséghez van csatolva.

4. § A melyben mindamellett az isteni szolgálatot serényen és a legkisebb hiány nélkül kell teljesiteni.


  Vissza az oldal tetejére