1504. évi XXX. törvénycikk

a Dalmát- Horvát és Szlavonországokból, valamint Erdélyből felküldött ügyek felülvizsgálata czéljából a negyven törvénykezési naphoz négyet kell adni, a melyek alatt ezek az ügyek megvitatandók

Minthogy Dalmát, Horvát és Szlavonország meg az erdélyi rész nemeseinek felebbzés utján a királyi curiába felküldött ügyeit arról a nyolczados törvényszakról, a melyre felküldik, gyakran egy másik következő nyolczados törvényszakra halasztják, főképen mert ez ország nemesei pereinek sokasága miatt azokat nem lehet fölvenni és elbirálni;

1. § Ennélfogva megállapitottuk, hogy azt a negyven napot, a melyekben a nagyobb nyolczados törvényszékeket szokták tartani, még négy nappal kell megtoldani.

2. § A melyek alatt az itélőmesterek és a királyi felség törvényszékének ülnökei kötelesek jelen lenni; és ezeken a napokon a mondott országok nemeseinek emlitett perei rendes birájuk előtt valósággal elbirálandók és bevégzendők.


  Vissza az oldal tetejére