1507. évi XVI. törvénycikk

az elfoglalt fekvőjószágok a panaszosoknak visszaadandók

Méltóztassék a királyi felség mindazokat a birtokokat, pusztákat, földeket, erdőket, réteket, folyókat, halászatokat, melyeket ő felségének ez országba való szerencsés bejövetele után a kúnok, jászok, szegediek és a király s királyné ő felségének egyéb jobbágyai törvény utján kivül foglaltak el: az ő királyi és nádori itélőmesterei által (megvizsgálván a panaszosok jogait és ama vármegye nemeseinek a tanuságához képest, a hol ez a foglalás történt) még mielőtt az előbb érintett rövid törvényszékek megkezdődnek, megvizsgáltatni és eligazittatni és azoknak, a kiknek kezéből elfoglalták volt kegyesen visszaadni és visszaszolgáltatni.


  Vissza az oldal tetejére