1514. évi III. törvénycikk

a királyi koronára tartozó fekvő jószágok és jövedelmek felsorolása

Nehogy azonban a királyi fekvő jószágok és jövedelmek meg birtokjogok körül kétség támadhasson, jónak láttuk azokat e helyütt följegyezni.

1. § Ezek ugyanis, mindenek előtt a nyolcz szabad város, tudniillik: Buda, Pest, Kassa, Pozsony, Nagyszombat, Bártfa, Eperjes és Sopron.

2. § Ezenkivül: Ó-Buda, Esztergom, Székesfehérvár, Lőcse, Szakolcza, Szeben és Szeged.

3. § Továbbá a kunok és jászok megannyian.

4. § Ugyszintén: Visegrád a két szigettel, ugymint a Visegrád alatt egészen Megyerig elnyuló Chepel és Kos nevü szigetekkel.

5. § Azonfelül: Körmöcz, Beszterczebánya, Zólyom, a többi bányavárosokkal.

6. § És Nagybánya meg Huszth vára az öt várossal és a sóbányákkal.

7. § Ezenkivül Magyar- és Szlavonországok összes harminczadai és az azokban levő minden sókamara.

8. § Nemkülönben Munkács és Diósgyőr várai.

9. § Továbbá Erdélyben: a királyi szászok, minden bánya és sókamara, és ezeknek a bányáknak a helyei Kolozsvár várossal.

10. § És minden huszad és század meg ötvened, melyeket ugyancsak az erdélyi részekben szoktak szedni.

11. § Aztán az ugyanott létező és fekvő Görgény, Thörcs és Déva várak.


  Vissza az oldal tetejére