1514. évi XII. törvénycikk

a földes ur köteles a kezéhez jött zsákmányt annak visszaszolgáltatni, a kit megillet

Egyébiránt, ha előfordulna az, hogy valamely földesúr a főuraknak vagy nemeseknek a parasztok kezén talált ingóságait és javait elvitte vagy a maga jobbágyainak saját dolgait is az alatt az ürügy alatt, hogy azok kárt ne tehessenek, elvette: ezeket szintén köteles visszaadni, nehogy a kárvallott urak vagy nemesek kárban maradjanak.

1. § Mit ha az illető földes úr megtenni vonakodnék, akkor a királyi felség az olyannak a fekvő jószágait és birtokjogait az előbb emlitett módon foglalja el és mindaddig tartsa meg, mig a károsultak valósággal elégtételt nem kaptak.


  Vissza az oldal tetejére