1514. évi XXVIII. törvénycikk

a szökevény jobbágyokról és azoknak a nemeseknek a büntetéséről, a kik azokat nem akarják visszaadni

Ha pedig valamely paraszt szökve vagy lopva távoznék: akkor az, a kinek javaiban megtalálható, miután őtet annak ura egy vagy két szolgabiró utján megintette és megkeresté, tartozzék visszaállitani.

1. § Mert ha vissza adni nem akarná, a mikor ezt megtehetné és ez az emlitett módon bebizonyitható, akkor az erőszakos elhurczolásra nézve fentebb kimondott büntetésbe essék.

2. § Ha pedig a jobbágy erről a helyről is lopva vagy másképen eltávoznék: akkor ha annak a birtoknak az ura jelen van, önmaga, ha pedig távol vagy messze van, az ő tisztje köteles esküt tenni arra nézve, hogy a megtörtént megintés után azt le nem tartóztathatta.

3. § És ha nem akarna esküt tenni, fizesse meg annak a diját a felperes részére és az ispánok, valamint alispánok e részben a föntebb emlitett módon szolgáltassanak elégtételt.


  Vissza az oldal tetejére