1514. évi XLI. törvénycikk

a ki a paraszt századost vagy tizedest nem hagyja megbüntetni, azt négyszáz forintban kell elmarasztalni

A kik pedig ellenkezőképen mernének cselekedni, legyenek azok akár világi főurak és nemesek, akár szabad és megerősitett városok, akár jászok vagy kunok avagy más királyi jobbágyok; akár pedig tisztek vagy mezővárosok avagy egyházak falvai: azokat minden ilyen gonosztevőért egyenkint négyszáz forintban kell elmarasztalni.

1. § És valahányszor azokat megkeresés után, megbüntetés végett átadni és beszolgáltatni vonakodnak, mindannyiszor részben azok javára, a kik ellen vétkeztek, részben pedig az ispánok, alispánok és szolgabirák javára a négyszáz forint büntetés fizetésében el kell marasztalni.

2. § A végrehajtás pedig minden tekintetben ugy történjék, a mint ez föntebb, a jövendőbben erőszakosan elviendő vagy elszökő jobbágyokra nézve van megállapitva.


  Vissza az oldal tetejére