1514. évi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát a nevezett főpap és báró uraknak, meg országunk nemeseinek, a feljebb megjelölt módon és rendben felségünk elébe terjesztett előbbi kéréseikre, mint igazságosakra és helyesekre, hajolva, az előbb megirt czikkelyeket, melyek országunk közjavát és békés állapotát és hasznát tárgyazzák, elfogadtuk, jóvá és helybenhagytuk, sőt elfogadjuk és ugyanazon feltételek alatt, a melyekkel meghozták és összeirták, jóvá- és helybenhagyjuk.

1. § És jelen irásunk biztositéka mellett igérjük és kötelezzük magunkat, hogy azokat és mindent, a mit tartalmaznak és felsorolnak, sértetlenül meg is tartjuk és másokkal is megtartatjuk.

2. § A minek örök emlékezetére és erejére elhatároztuk jelen kiváltságlevelünk kiadását, megerősitvén azt titkos pecsétünk reáillesztésével, a melylyel mint Magyarország királya élünk.

3. § Kelt Budán szent Erzsébet özvegy ünnepén, tudniillik a feljebb emlitett országgyülés és közönséges gyülekezet harminczharmadik napján, az Urnak ezer ötszáz tizennegyedik esztendejében, magyarországi stb. uralkodásunknak huszonötödik, a csehországinak pedig negyvenötödik évében.

4. § Jelenlevén a főtisztelendő és tisztelendő atyák és urak Krisztusban: Tamás a „Saneti Martini in montibus” czimü szent római egyház presbyter bibornoka és konstantinápolyi patriarcha és a római pápa oldala mellől küldött követ, az esztergomi; Frangepáni Gergely, a kánonszerüleg egyesült kalocsai és bácsi egyházaknak érsekei; továbbá méltóságos és főtisztelendő Aragoniai Esten-Hippolit, szintén a szent római egyháznak diakonus bibornoka, az egri; Erdődi János a zágrábi egyháznak választott, Várdai Ferencz az erdélyi, Peréni Ferencz a váradi egyháznak választott, György titkos kanczellárunk, a pécsi, Berizló Péter főkincstárnokunk és Dalmát-, Horvát-Szlavonországunk bánja, a veszprémi; Gaszthon János a győri, Zálkáno László a váczi, Csaholi Ferencz a csanádi, Podmanini István a nyitrai, Guthi Országh János a szerémi, Chybarthy Keserü Mihály a boszniai egyház választott és Egervári Briccio a tinini egyházak püspökei, kik az Isten egyházait szerencsésen kormányozzák.

5. § Továbbá: Tekintetes és nagyságos emlitett Peréni Imre, Abauj vármegye örökös ispánja, mondott Magyarországunk nádora és kunjaink birája; Péter ispán szentgyörgyi és bazini gróf, országbiránk; Zápolyai János a szepesi terület örökös ispánja, erdélyi vajdánk és székelyeink ispánja s főkapitányunk; ugyancsak Zápolyai János és Bélai Barnabás szörényi bánok, Báthori István temesi ispán és országunk alsó részeinek főkapitánya, Raskai Balázs királyi főtárnok, Gergelylaki Buszlai Mózes főajtónálló, Beltheki Drágffi János főasztalnok, Lindvai Bánffi János főpohárnok, Palóczi Mihály főkamarás, emlitett Báthori György főlovász mestereink, és Berzenczei Bornemisza János pozsonyi gróf és többen mások, a kik országunk ispánságait és tisztségeit viselik.


  Vissza az oldal tetejére