1518. évi (bácsi) XXXIX. törvénycikk

tanácsosok és ülnökök választása mindkét kar és rend kebeléből

Hogy mind ezeknek az előre bocsátottaknak foganatja legyen, a főtisztelendő urak: az esztergomi bibornokérsek stb., a kalocsai érsek, valamint a pécsi és erdélyi egyházak püspökei;

1. § Nemkülönben a tekintetes és nagyságos urak: az ország nádora, Lőrincz herczeg, az országbiró és az erdélyi vajda meg a temesi ispán:

2. § Továbbá: Nemzetes Zobi Mihály, Pakosi János, Gergői Bodó Ferencz, Macedóniai Miklós, Pogán Zsigmond, Perneszi Miklós, Arthándi Pál, Klesán Miklós, Gyali Kenderessi Mihály, Fayszi János, Cháni Balázs, Thuróczi Miklós, Kutassi Lukács Derenchéni György, Amade István és Sythkei György esküt téve a királyi felség mellett maradjanak és a királyi tanácsban és az itélethozásban neki segitségére legyenek és a királyi felség üdvös és dicséretes intézkedéséről gondoskodjanak, az ő királyi curiájának az állapotát jó rendben tartsák, a királyi felséggel együttesen hatalmuk legyen minden tisztséget adományozni és elvenni és egyáltalában a királyi felségnek és az országnak összes ügyei az ő kezükben legyenek.

3. § A kiknek kötelessége mostantól fogva is ezután mindenkor a királyi sók új termelésére és szétosztására, az arany- és ezüstbányák aknák állapotára és helyreállitására, a bányákba vitt dolgok után szedendő adók igazságos mérséklésére, az adózás alól való mentesség tárgyában készült kiváltságok megvizsgálására, - hogy mindenkinek a kivánságát igazságosan megtartsák; - ezenkivül a kanczellári és kincstárnoki tisztségre, nemkülönben a királyi jövedelmeknek a kincstárnoki tisztség részéről való helyes kezelésére és egyáltalában a királyi felség és az ő országa összes ügyeinek igazságos, becsületes és sikeres elintézésére serény gondoskodással vigyázni és felügyelni.

4. § A többi urak ás tanácsosok állása és méltósága is ő felsége tanácsában épségben maradván.


  Vissza az oldal tetejére