1519. évi XXVII. törvénycikk

tanácsosokat neveznek ki és a királyi tanács hatáskörét körülirják

Továbbá, hogy mindezeknek az előrebocsájtottaknak foganatja legyen, a főtisztelendő esztergomi bibornok-érsek, a kalocsai érsek, a pécsi és erdélyi egyházak püspök urai, valamint eme tekintetes és nagyságos urak: az ország nádora, Lőrincz herczeg, és a temesi ispán: továbbá nemzetes Zobi Mihály, Pákosi János, Györgyi (Gerői) Bodó Ferencz, Marcedoniai Miklós, Perneczi Miklós, Artandi Pál, Gelesan Miklós, Gyali Kenderffy Mihály, Faichi László, Chanyi Balázs, Thuróczy Miklós, Kuthassy Lukács, Derenchényi György, Amade István, Pogány Zsigmond és Palocsai Petheres Imre, esküt téve, a királyi felség mellett maradjanak és neki a királyi tanácsban és az ítélethozásnál mindig segitségére legyenek és a királyi felség üdvös és dicséretes intézkedéséről gondoskodjanak, a királyi curia állapotát jó rendben tartsák, álljon hatalmukban a királyi felséggel együttesen minden tisztséget adományozni és elvenni, s egyáltalában a királyi felségnek és az ő országának összes ügyei legyenek az ő kezükben, a kiknek kötelessége legott és ezentul is mindenkor a királyi sók uj termelésére és szétosztására, az arany és ezüstbányák és aknák állapotára és helyreállitására, a bányákba vitt dolgok után szedendő adók igazságos mérséklésére, az adófizetés alól való mentesség tárgyában készült kiváltságok megvizsgálására - hogy mindenkinek a kiváltságát tiszteletben tartsák, - ezenfelül a királyi felségnek, amaz urak saját kebeléből egymásközt megválasztandó kanczellári és kincstárnoki tisztségére, nemkülömben a királyi jövedelmeknek a kincstári tisztség részéről való helyes kezelésére és egyáltalában a királyi felség és országa összes ügyeinek igazságos, becsületes és sikeres elintézésére serény gondoskodással vigyázni és felügyelni. A többi urak és tanácsosok állása és méltósága is ő felsége tanácsában épségben maradvány; és hogy azok a tanácsos és ülnök urak először is és mindenek fölött a kincstárnok ur által a végvárakban alkalmazott tisztek fizetését adassák ki.


  Vissza az oldal tetejére