1522. évi LII. törvénycikk

a vármegyék zsoldosai, a kik a vármegye pénzét fölvették és nem mentek háboruba, a pénzt adják vissza és iparkodjanak az ő becsületüket királyi kegyelemmel visszaállittatni

Vannak bizonyos vármegyéknek némely olyan zsoldosaik, a kik ámbár a lefolyt hadjáratban zsoldjaikat fölvették, mindamellett azután, mitsem törődve a királyi felség kapitányainak meghagyásával, haza tértek és nem voltak rajta, hogy szolgálati kötelességüknek eleget tegyenek.

1. § A kikre nézve határoztuk, hogy ezeket együttvéve és egyenként, minden eszközzel arra kell kényszeriteni, hogy a zsoldot, melyet fölvettek, visszafizessék és teljesen visszatéritsék.

2. § És fekvő jószágaikra nézve tartozzanak a királyi felségtől kegyelmet kérni.

3. § A nem ugyanabból a megyéből való nemesekre és zsoldosokra nézve pedig azoknak a helyeknek az ispánjai, a hol az illetők laknak, tisztségük elveszitésének terhe alatt, szintén szolgáltassanak igazságot.


  Vissza az oldal tetejére