1523. évi IV. törvénycikk

minden egyes megyébe követ küldendő ki, hogy megvizsgálja, mekkora adóösszeget vetettek ők ki és mekkorát hajtottak be?

Továbbá számadástétel és vétel után a királyi felség majd válaszszon ki hü és megbizható embereket és küldje el az ország egyes vármegyéibe, hogy az összes főpap és báró uraknak meg a nemeseknek, sőt még a király és királyné ő felségeiknek is az összes fekvő javait és birtokjogait megvizsgálják s mindenütt a legszigorubb eskü alatt kipuhatolják és megtudják, mekkora pénzösszeget róttak ki és hajtottak be az adókivetők meg a velük együttlevő és eljáró szolgabirák, s a kivetés és összeirás mennyi ideje alatt szedték azt föl; és ha valjon az ökrök és más barmok s lábasjószág, meg a bor és más dolgok után, vagy a papoktól, lelkipásztoroktól vagy akár az egy telkes nemesektől is vettek-e föl valamely pénzösszeget.


  Vissza az oldal tetejére