1523. évi V. törvénycikk

vizsgálja meg azt is, hogy az adókivetők a nekik adott utasítást megtartották-e; kik nem fizették meg az adót és kik intézték el az adókivetés dolgát egyezkedés utján

Azonkivül, vajjon az adókivetőket ugy küldték-e ki s ezek akképen jártak-e el, a mint ezt az e részben alkotott és kiadott czikkelyek megállapitották; és ha vajjon valamely ur vagy nemes az ő fekvő jószágai után az előrebocsátott adót megfizette-e; ezenkivül azokat is tudja ki és fürkészsze ki, a kik az adókivetőket az ő fekvő javaikra kirovás és összeirás végett csak egyezkedés mellett küldték ki, hogy tudniillik az ő fekvő jószágaik megadóztatásában másképen, mint a nekik adott és engedett feltétel szerint, nem fognak eljárni.


  Vissza az oldal tetejére