1523. évi XXIV. törvénycikk

kiket kell ez alól kivenni

Mindazonáltal azokat a jobbágyakat és zselléreket, a kiknek három forint értékü vagyonuk és javuk nincsen, a helységbirák esküjére elengedésben kell részesiteni, a hol pedig bírák vagy esküdtek nem lennének, ott ezt az esküt a biró vagy az esküdt helyett a legközelebbi szomszéd tartozzék letenni. És hogy a nemesek béreseit és más szolgáit is, a kik uraik saját ételén, italán és ruházatán élnek, hasonlóképen elengedésben kell részesiteni. Ugyszintén azokat is elengedésben kell részesiteni, a kiket a törökök fölégettek és fölperzseltek avagy elhurczoltak azokkal a Valko, Pozsega, Temes és Torontál vármegyei fegyverhordókkal egyetemben, a kik uraik mellett állandóan a réveken és más szükséges véghelyeken tartoznak szokás szerint szolgálatot teljesiteni.


  Vissza az oldal tetejére