1523. évi LIX. törvénycikk

Belgrád és Sabácz árulóinak zár alá tett fekvő jószágait, miután magukat eddigelé nem tisztázták, a királyi kincstárra szállóknak jelentik ki

Továbbá, hogy a királyi felség mindazoknak a fekvőjószágait és birtokjogait, a kik Nándorfejérvár és Sabácz várait elvesztették, mivel a szent Erzsébet özvegy ünnepén volt országgyűlés után mind maig magukat kimenteni és ártatlanoknak nyilvánitani vonakodtak, mint a decretum értelmében elmarasztalt hütlenekéit tartsa magánál és méltóztassék azoknak adni és kiosztani, a kik ő felségének az általános hadjáratban vagy másképen kitünő szolgálatokat tettek; ha ugyan ő felsége nem akarná a maga számára megtartani.


  Vissza az oldal tetejére