1528. évi I. törvénycikk

hadsereg felállitásáról

Hogy ezt az országot az ellenségtől szenvedett akkora veszteség és romlás után a jövendő veszedelmektől, a melyek kiváltképen a török császár nyilvánvaló készülődése miatt fenyegetik, meg lehessen óvni, mindenekelőtt határoztuk és végeztük:

1. § Hogy az összes főpap és báró urak és az ország előkelői, valamint az egész nemesség az ország védelmére fentartandó minden csapatukkal és nemkülönben minden jobbágyukkal együtt fejenkint harczias módon jól felszerelve, lovaikkal, fegyvereikkel és minden hadi készületükkel kéznél legyenek és készen álljanak.

2. § Hogy a szükség beálltával, a királyi felségnek, a mi legkegyelmesebb urunknak a felhivására és a hasonló esetekben különben szokás szerint alkalmazott, nevezetesen pedig a néhai Zsigmond császár ur decretumában megjelölt büntetés, tudniillik összes fekvő jószágaik és birtokjogaik elkobzása alatt kötelesek legyenek és tartozzanak ugy csapataikat mozgósitani, mint jobbágyaikkal együtt fejenként is, a mint azt a körülmények szükségessé teszik, a királyi felség részéről kijelölendő helyen és határidőben megjelenni.


  Vissza az oldal tetejére