1528. évi IV. törvénycikk

miképen járjanak el az ispánok és alispános a pártütők ellen

Az ország különböző vármegyéiben és részeiben találhatók némelyek, a kik azzal kérkedvén, hogy a hivek sorából valók, Zápolyai János pártját és érdekeit segélynyujtással, rábeszéléssel és csábitgatással titkon előmozditani meg nem szünnek és a király hiveit háborgatják.

1. § Miért is, hogy a királyi felség hivei ezeknek a gonosz szándékától meg legyenek óva, határoztuk: hogy minden vármegye ispánjai és alispánjai kötelesek legyenek és tartozzanak a szolgabirákkal és az illető megyékben megválasztott vagy megválasztandó esküdt nemesekkel, a nagyobbakban t. i. tizenkettővel és a kisebbekben hattal, annál a hitnél és hüségnél fogva, a melylyel a királyi felség iránt vannak kötelezve, azokra felügyelni és szorgos gondot s figyelmet forditani és helyes ok felmerültével a maguk tisztázása végett a részükre kitüzendő tizedik napra a királyi felség elébe idézni, egyuttal a királyi felséget az okokról, körülményekről és az illetőknek minden gyanus tettéről hiven értesiteni.

2. § És abban az esetben, ha meg nem jelennek, vagy ha magokat a feljelentett gyanus büntettekre és kihágásokra nézve nem tisztázhatják: legott hütlenség vétkében marasztaltaknak tekintendők.


  Vissza az oldal tetejére