1536. évi V. törvénycikk

azoknak a lázadóknak a javairól, a kik megtérnek és a király hiveivé válnak

Minden más hatalmaskodó zsarnokságának elnyomása és minden gonoszságra való alkalomnak és ösztönzésnek eltávolitása és ennek következtében a keresztény egyetértésnek az országban való helyreállitása czéljából határozták:

1. § Hogy mindazoknak a fekvő jószágait, a kik a királyi felség ellen fellázadtak, miután megtértek és kegyelmet nyertek, attól a naptól számitandó egy hónap alatt, a melyen a királytól vagy a helytartó urtól (ama hatalmánál fogva, a melyet a királyi felség személyének helyetteseként élvez) nyert kegyelmet annak a vármegyének a törvényszékén, a hol a megtérőknek jószágai feküsznek, tanács tartása után a királyi felségnek tartozó hüség kellő biztositása és ez iránt adandó kezesség mellett, közzé tették, minden akadály nélkül vissza kell adni.


  Vissza az oldal tetejére