1537. évi XXVII. törvénycikk

Szalónak váráról

Aztán méltóztassék a királyi felség, a mi legkegyelmesebb urunk a szalónaki vár ügyében kegyesen intézkedni, mely vár tudvalevőleg Ő felségének kegyes adománya alapján a legjobb joggal nagyságos Batthyáni Ferencz urat illeti: hogy ugyancsak Batthyáni Ferencz ur az ő királyi adományának erejénél fogva a nevezett vár birtokába léphessen, igy kivánván azt a közigazság.

1. § És hogy azt a várat Magyarországtól a királyi felség uralkodása idején valami módon esetleg el ne szakítsák és el ne idegenitsék.


  Vissza az oldal tetejére