1542. évi (besztercebányai) XII. törvénycikk

az adományok és ideiglenes átruházások, melyeket a király mások fekvőjószágaira és jövedelmeire nézve tett, törvényesen megvizsgálandók és elbirálandók

A királyi felség részéről az Isten egyházainak és a báró uraknak váraira és kastélyaira, mezővárosaira és egyéb fekvő jószágaira és birtok jogaira, valamint jövedelmére nézve tett adományokat és ideiglenes átruházásokat Ő felsége és Magyarországnak azok a főpap és báró urai meg előkelői, a kiket Ő felségének az ilyen adományok és ideiglenes átruházások megvizsgálására kiválasztani és rendelni tetszik, az érdekelteknek kérésére tizenötöd napra az után a nap után, a melyen a királyi felség Bécsbe vagy Ausztriához közelebb fekvő helyekre talál érkezni, és a melyen az ilyen adományok vagy ideiglenes átruházások birtokában levőket az ország főpap s báró urai meg előkelői közt e részben megállapitott módon értesitették: az Isten igazsága szerint vizsgálják meg és birálják el.

1. § És ha bebizonyul, hogy ezek az adományok és ideiglenes átruházások szabálytalanul és törvénytelenül történtek: akkor azokat a várakat, kastélyokat, mezővárosokat, fekvő jószágokat és birtok jogokat, valamint jövedelmeket az előre bocsátott királyi birósági határozatot követő tizenötödik napon belül, azok részére, a kiket jogosan megilletnek, az emlitett büntetés, t. i. örök hütlenség vétke alatt, vissza kell bocsátani.

2. § Ezt a czikkelyt azokra az idegen nemzetbeli emberekre is kell érteni, a kik ebben az országban ugy egyházi, mint világi jövedelmekre és javakra vonatkozó ideiglenes átruházások birtokában vannak.


  Vissza az oldal tetejére