1542. évi (besztercebányai) XIV. törvénycikk

Izabella királyné és tanácsosai megkérendők, hogy az országlakósoknak ezt az üdvös határozatát fogadják el

Minthogy pedig az országnak ama főpap s báró urai meg előkelői, kik az emlitett felséges Izabella özvegy királynénak hódolnak, nem megvetendő tagjai az országnak, érdemesnek tartottuk a felséges Izabella királynét és aztán azokat a mi atyánkfiait, az ő tanácsosait és az Ő felségéhez ragaszkodó többi országlakosokat is figyelmeztetni és serkenteni:

1. § Hogy ehhez az annyira üdvös, hasznos és szükséges rendelkezésünkhöz Ő felsége és azok az atyánkfiai is járuljanak hozzá.

2. § És ne csak azt, a mit itt határoztunk, fogadják el és karolják föl szivesen, hanem egyszersmind a közjó érdekében az országlakosok várait és mind ama javait, melyek akár Ő felségénél, akár az emlitett főpap és báró uraknál, vagy az Ő felségét elismerő bármely más országlakosoknál vannak, adják vissza.

3. § Ha pedig ezt nem akarnák megtenni, akkor az ilyen jószágok visszaszerzése végett épen azon a módon kell eljárni, a melyet mi már mások ellen rendeltünk el, a kik a jelen határozatunkkal ellenkeznek.


  Vissza az oldal tetejére