1542. évi (besztercebányai) XVII. törvénycikk

a király hivei közé visszatérők pereit az ország birái abban az állapotban vegyék elő és birálják el, a melyben maradtak volt

Annak a különös kijelentése mellett, hogy ha valamely hatalmas, a királyi felség régi alattvalói közül, némelyeket a királyi felségnek tartozó hüségtől el talált volna tántoritani és azok nehány év mulva, alkalomadtán, a mikor tudniillik a zsarnokság miatt ezt tehették, Ő felsége kegyelmének az ölébe visszatértek (a mint ez különösen Somogy s a vele szomszédos vármegyékben tudvalevőleg megtörtént); azoknak a biróság előtt meginditott vagy megitélt összes ügyeit az országnak emlitett rendes birái ugyanabban az állapotban legyenek kötelesek és tartozzanak ujból elővenni, elbirálni, eldönteni és kellő végrehajtás alá bocsátani, a melyben léteznek, ellent nem állván az ő kikényszeritett és nem önkénytes elpártolásuk.


  Vissza az oldal tetejére