1542. évi (besztercebányai) XXIII. törvénycikk

a zürzavaros idők alatt iktatással meg nem erősitett adományok, ideiglenes átruházások, törvényes szerződések tartsák meg erejüket akképen, hogy az iktatás egy év alatt megtörténjék; ha csak talán valaki szándékos mulasztással nem hagyta abba az iktatást

Az adományok és ideiglenes átruházások, továbbá a fekvő jószágokban és örökségekben való utódlás iránt törvényesen létesitett szerződések, nemkülönben az örökvételek, a királyi jóváhagyások és zálogositások, a melyekhez tudniillik az ország decretuma értelmében törvényes iktatások szükségesek, de a melyeket az előbb emlitett évek alatt az idők mostohaságánál fogva nem lehetett törvényes iktatással megerősiteni, tartsák meg erejüket.

1. § Ugy mindazonáltal, hogy azokat mindenki a most folyó márczius hónap elsejétől számitandó egy év alatt tartozzék törvényes iktatásokkal megerősiteni.

2. § Ez persze nem értendő azokra nézve, a kik főképen békésebb és a királyi felség uralmának alávetett helyeken valamely vastag tudatlanságból és hanyagságból mulasztották el ez iktatásoknak a kellő időben való teljesitését.


  Vissza az oldal tetejére