1542. évi (besztercebányai) XXXI. törvénycikk

a királyi ember segitse a városi birókat az adó behajtásában

Minthogy pedig ez a pénz, a mely a király és királyné Ő felségeik szabad és bánya- meg egyéb városaiból foly be, hajóhad fentartására van rendelve;

1. § Azért hát szükséges, hogy a városoknak emlitett birái mellé a királyi felségnek a kamarából kiküldendő embere csatlakozzék.

2. § Erre a becslésre és adóbehajtásra pedig mindenik biró és esküdt polgár akképen készüljön fel, hogy azt a birák és esküdt polgárok hosszasb késedelem nélkül fejezhessék be, a pénzt a nevezett királyi kamarához beszolgáltathassák és oda elvihessék; a mire minden esetre kötelezniök kell magukat.

3. § És ezeknek a polgároknak a bevitt egész pénzösszegre nézve a kamarás uraktól nyugtatványt is kell kapniok, a melyet aztán számadásuk alkalmával fel kell mutatniok.


  Vissza az oldal tetejére