1542. évi (pozsonyi) XVII. törvénycikk

az adókivetőktől és kincstárnokoktól számadást kell követelni

A vármegyék adókivetőit és kincstárnokait pedig Ő királyi felsége a mult évi adó kezelésére nézve a legközelebb jövő vizkereszt ünnepén a királyi kamarások utján, további halasztás nélkül vétesse számadás alá.

1. § És ha kitünik, hogy azok a csapatok fentartásán tul valamit elfecséreltek, vagy hogy bárki erőszakosan vett föl valamit vagy külömben valami fönmaradt: a királyi felség azt az egészet minél előbb hajtsa föl és forditsa a jövő közönséges hadjáratra.

2. § És erről azután a királyi felség kamarásai a jövő országgyülésen Ő felségének az ország rendei előtt adjanak számot.

3. § Kivévén a vármegyéknek akár követségekre, akár más bármiféle közhaszonra szükségelt és az illető vármegyék közakaratából tett elkerülhetetlen kiadásait, a melyek a beszterczebányai országgyűlés után merültek fel.


  Vissza az oldal tetejére