1542. évi (pozsonyi) XVIII. törvénycikk

meg kell vizsgálni, vajjon a hadjáratban mindnyájan kellően fentartották-e csapataikat

Miután pedig a kamarások ezen az uton megtudták, hogy mekkora az a pénzösszeg, a melynek ugy a mult évi egy forintos adóból, mint a hatvanad- és huszadrészből be kellett folynia, azt a pénzösszeget hasonlitsák gondosan össze avval a lajstrommal, a melyet nemzetes Kis-Serényi Ferencz, a királyi felség számvevő mestere az urak és nemesek meg minden más birtokos lovasai fölött tartott szemle tárgyában készitett és azután pontosan vizsgálják meg, vajjon a főpap és báró urak és a megyék az elmult hadjáratban kellően vagy nem kellően tartották-e fönn az ő csapataikat?

1. § És ha olyanokat találnának, a kik csapataikat nem kellően tartották fön, a királyi felség ezektől azt a pénzt, melyet erre kell vala forditaniok, hajtsa be és forditsa az ország közszükségére.


  Vissza az oldal tetejére