1542. évi (pozsonyi) XLII. törvénycikk

a kanczellár a törvénykezési leveleket a tanácson kívül adja ki

Aztán, mivel általános a panasz, hogy a kanczelláriában a törvénykezési leveleket sem adják ki soha a királyi felség különös meghagyása nélkül; néha pedig meg szokott történni, hogy, ha csak előbb az ügyek érdemét, a mely egykönnyen csakis a biróságnak vagy magának a kérelmezőnek az előadásából ismerhető fel, a tanácsban elő nem terjesztik és nem tárgyalják, (mint említettük) a törvénykezési leveleket sem adják ki.

1. § Ezért a közönség nevében könyörgünk Felségednek, méltóztassék ezentúl valamely alkalmas kanczellárt kiválasztani, azzal a hatalommal, a melynél fogva a magyar királyok kanczellárai a törvénykezési leveleket régente a királyi tanácson kivül szokták kiadni.

2. § Nehogy különben a folyamodók, főképen pedig a szegények, fölösleges költségekkel legyenek terhelve.


  Vissza az oldal tetejére