1542. évi (pozsonyi) LI. törvénycikk

a várőrséget a védelemre alkalmas helyeken kell elhelyezni

Méltóztassék a királyi felség, kegyesen gondoskodni, hogy az ország védelmére már összeirt várőrséget, a mely zsoldjával meg nem elégedvén, mint mondják, különböző vármegyékben nagy féktelenséggel, csakis a vidék lakóinak a könnyein, büntetlenül él, késedelem nélkül azokon a helyeken helyezzék el, a melyek az ország védelmére alkalmasaknak látszanak lenni; továbbá méltóztassék a kuriából az okozott károk kipuhatolására és összeirására nehány megbizható egyént kirendelni, és aztán parancsolja meg, hogy e károknak a megtéritése ama csapatok zsoldjából való levonás utján történjék, a melyekről azt állitják, hogy a nyomorult népet több helyen véginségre juttatták és ezenfelül hagyja meg, hogy azoknak büntetésre méltó kapitányai kellő büntetésben részesüljenek.

1. § Jövőre pedig ne engedje meg, hogy azok, a kiknek az a kötelessége, hogy az országot védelmezzék és nem az, hogy valakit bántsanak, az ő hivei és alattvalói ellen, büntetlenül garázdálkodjanak.

2. § És mindenkinek szabadságában álljon az ilyen rablókat a maga fekvő jószágairól elüzni.


  Vissza az oldal tetejére