1543. évi II. törvénycikk

a közhatározatok áthágói megbüntetendők; és az elfoglalt javakat adják vissza azoknak, a kiket illettek

Ha pedig akadnának olyanok, a kik ennek a határozatnak nem akarnak eleget tenni, azokat a főkapitány uraknak, a korábbi beszterczebányai törvény értelmében, meg kell büntetniök.

1. § És mindamellett az ilyen jogtalanul elfoglalt javakat azoknak visszaadniok, a kikre tartoznak.

2. § És ebben legyenek segitségökre a főkapitány uraknak mind az urak, mind a nemesek hadai és csapatai, melyeket tudniillik a jelen határozat értelmében kell élelmezniök.


  Vissza az oldal tetejére