1545. évi XLVII. törvénycikk

a Podmaniczkiakat a levelesités alól fölmentik

És mivel a Podmaniczki urak a király kegyelmébe már visszatértek, ezért a hütlenség vétke alól, melynél fogva őket a pozsonyi gyülésen levelesitették, ezennel fölmentik.

1. § Tartsák azonban kötelességüknek, hogy a jelen országgyülés tizenötödik napján belül mindazokat a fekvő jószágokat, a melyeket az uraktól és nemesektől meg másoktól elfoglaltak (minden huzás-halasztás mellőzésével) visszaadják; és Szerdahely kastélyát is ugyanazon napon belül a főtisztelendő helytartó úr kezéhez, minden feltétel nélkül, átszolgáltassák; és a velük megállapitott királyi egyezség minden kikötésének és czikkelyének eleget tegyenek; és a királyi felség egyéb hü alattvalói módjára az ország védelmének érdekében minden terhet viseljenek.

2. § És a hü alattvalókat és szegény országlakosokat ne bántalmazzák és el ne nyomják.

3. § Engedjék meg, hogy Trencsén vármegye, a melyet ők eddigelé két részre szakasztottak, egyesüljön s e vármegyének a székhelyén mind törvénykezés, mind egyéb terhek viselése czéljából, a gyülekezés szabadon megtörténhessék.


  Vissza az oldal tetejére