1687. évi V. törvénycikk

ugy a korábbi zavargások idejében, mint azután a jelen időig elkövetett kihágások miatt, mindenkinek összesen és egyenként, különbség nélkül, általános közbocsánatot adnak s azt az eperjesi bizottságra is kiterjesztik, kivévén ez alul a lázadás fejét s a vele megmaradókat

A hüséges karok és rendek hódoló lelkük odaadó hüségével, megnyugosznak az ő alázatos kérelmükre kegyelmesen adott amaz engedélyben, hogy ugy a nyilt parancsok, közhirdetmények és rendeletek, mint a fenséges lotharingiai herczeg utján is, a lefolyt 1684-ik évben Ő szent felsége ellenében a közelmult lázadások és mozgalmak idején bármi módon és bárki részéről, kivétel nélkül, elkövetett bünök alkalmából mindenki javára, közösen és külön-külön adott általános közbocsánatot az ország köztörvényeibe iktassák s egyszersmind Ő legszentségesebb felségének irántuk tanusitott annál nagyobb kegyelmességében, hogy tudniillik Ő szent felsége ennek a bünbocsánatnak, a fentebb emlitett eperjesi bizottság s az ő eljárása folytatásának megszüntetése mellett, az előbbi közbocsánat után a multban a jelen időig, bármiképen és bárki részéről kivétel nélkül netalán elkövetett tudvalevő büntettekre és kihágásokra vonatkozólag, az időközben elhaltak örököseire és utódaira való kiterjesztését is legjóságosabban elrendelni, és ekként az összes és minden egyes megtörtént dolgokat örök és visszavonhatatlan feledésnek átadva, összes karait és rendeit előbbi császári királyi kegyelmébe visszafogadni és kinyilatkoztatni méltóztatott, hogy abból csupán az átkos pártütés előrelátó feje és most is vele tartó párthivei legyenek kivéve s hogy őket, mint a hazának nyilvános ellenségeit és törvényes királyuk ellen pártütőket, tekintsék levelesitetteknek, és a jelen törvénynél fogva elmarasztaltaknak és a megérdemlett törvényes büntetéssel sujtás végett mindenütt üldözzék s végre, hogy a hü karoknak és rendeknek az ezekkel továbbra fentartandó kölcsönös közlekedés vagy érintkezés egyenesen és egyszerüen, örökös hűtlenség vétke és büntetése alatt, tiltva legyen.

1. § A karok és rendek azonban e helyütt kijelentik, hogy tudniillik ha kiderülne, hogy e megelőző lázongások alatt magánszemélyek, meg a bevételekről szerződésileg számadásra kötelezett szolgák a jelen közbocsánatban elbizakodva, valamely erőszakoskodásokat és kárositásokat követtek el, illetőleg az emlitett szolgák a beszedett jövedelmeket, nemkülönben az őrizetbe fogadók a letéteményeket, csalással, rászedéssel, ravaszsággal és magán-gonoszsággal és saját hasznuk eltökélésével, elvonták vagy elköltötték volna, akkor az ilyenek (mint a jelen közbocsánat alul kivettek) ellen, az országnak e tárgyban hozott törvényei és az ez iránt előirt eljárás szerint (ellent nem állhatván bármely ez irányban bekövetkezett, vagy ezentul bekövetkezendő akadályok és kibuvók) a károsultak vagy ezek örökösei folyamodására, véglegesen eljárni lehessen.


  Vissza az oldal tetejére