1687. évi XXI. törvénycikk

a vallás dolgában megujitják az 1681-ik évi 25-ik és 26-ik törvénycikkelyeket, magyarázat hozzáadásával

Jóllehet, hogy a vallás dolgában, az ágostai s helvét hitvallás hiveinek, mivel az utóbbi soproni országgyülés 25. s 26. törvénycikkelyeivel, az ellenükben tett felszólalásukkal, visszaéltek, az azok jótéteményében való részesedésük tényleg megszünt: mindazonáltal, midőn a benső egyezségnek és békének s az ország belnyugalmának javáért Ő legszentségesebb felsége, az ő kegyelmességéből s jóságából legkegyelmesebben elhatározta, hogy a fennhivatolt törvénycikkelyek ezentul is erőben maradjanak: ugyane karok és rendek is, az atyai elhatározás értelmében (a papság s más világi rendü katholikusok ellenmondása akadályul nem szolgálván) megállapitották, hogy azokat megujitottaknak, s előbbi erejükbe visszaállitottaknak kell tekinteni és ha s a mennyiben ekkorig foganatba nem vették, vagy egy vagy más részről időközben behozott valamely visszaéléssel megsértették volna: mentől előbb kellő végrehajtásba kell venni (s az azon törvénycikkelyek alkotása idején, vagy annak utána elfoglaltakat, avagy visszafoglaltakat helyre kell állitani).


  Vissza az oldal tetejére