1723. évi LXXIII. törvénycikk

annak a helynek a földesurak birtokain leendő átengedéséről, a hol Tolna és más hasonló állapotban levő megyék törvényszékeiket tartsák, hivatalos irataikat őrizzék s a törvényhatósági hatalmat gyakorolják

Ő legszentségesebb felsége jóságosan beleegyezik:

1. § Hogy mindazok a megyék, melyeknek megyeházuk még nincsen, ilyet gyüléseik s törvényszékeik tartása, levéltáruk s okleveleik megőrzése, a gonosztevők s foglyaik őrzése és a végrehajtások eszközlése végett, biztos és amennyire lehet, magoknak a megyebelieknek is nagyobb kényelmére, mindegyik megye közepén fekvő helyen, és (ha lehet) városokban vagy nagyobb és kiváltságos mezővárosokban szerezzenek.

2. § S ott pallosjoggal is éljenek.

3. § És a földesurak, vagy szabad királyi s bányavárosok elegendő helyet (de tartozékok nélkül) kihasitani; a megyék azonban annak méltányos árát, a magánbérek tekintetbe vételével is, lefizetni, a közterhekre nézve pedig azt az összeirás, s következésképen a helyi terhek alul is kivenni tartozzanak.

4. § A korcsmákat s mészárszékeket s a földesurak más hatósági jogait pedig nem szabad bitorolniok.


  Vissza az oldal tetejére