1747. évi erdélyi törvénycikkek

Befejezés

A melyeket, az előrebocsátottak szerint, felségünk elibe terjesztvén, minthogy a belső bányamüvelést illető egyéb dolgokban, a Miksa-féle bányarendeletben előirtak lesznek megtartandók, a mely rendelet latin nyelvre forditva és kinyomtatva, legközelebbről közös joggá válik; ha ebben olyanok fordulnának elő, a melyek ugy a fennebb felsoroltakkal és már közös törvény alakjába foglaltakkal, mint ezen fejedelemségünknek a többi alaptörvényeivel ellenkeznének, azoknak a bekövetkező és a maga módján eszközlendő kijavitását fönhagyva, egyebekben Mi, a mi fennebb mondott hü főkormányszékünknek és az elől emlitett erdélyi fejedelemségünk és az abba keblezett részek három nemzetből álló hü karainak és rendeinek az alázatos kérését kegyelmesen meghallgatva és előnkbe bocsátva, a fenntirt és az előbbi módon a kellő ünnepélyességgel felterjesztett és előnkbe adott czikkelyeket ezen levelünkbe szóról-szóra bevezettettük és beirattuk és azokat a bennük foglaltakkal együtt, összesen és egyenként, a közjóra, a mi kedvelt fejedelemségünk törvényeinek biztositására és kincstárunknak hasznára egyaránt helyeseknek, kedveseknek és tetszőknek tekintvén, azokhoz királyi és fejedelmi kegyelmes beleegyezésünket és hasonló hozzájárulásunkat megadván, ezeket a czikkelyeket kegyelmesen elfogadtuk és királyi s fejedelmi hatalmunknál fogva helyben és jóváhagytuk, hatályra emeltük és ezen fejedelemségünk s az abba keblezett részek rendeinek és ezek összes maradékainak alaptörvényeül kegyelmesen megerősitettük és ezen fejedelemségünknek s az abba keblezett részeknek a többi törvényeit és végzéseit magában foglaló törvénykönyvébe bevezetve, azokat ugy mi magunk megtartjuk, a miképen a mi többi összes hiveinkkel is megtartatjuk. A miképen, hogy a jelen levelünk erejénél fogva és bizonyságtétele mellett, elfogadjuk, jóvá és helybenhagyjuk, hatályra emeljük és megerősitjük. Kelt a mi városunkban Bécsben, Ausztriában az Urnak ezerhétszáznegyvenhetedik esztendejében, junius hava tizenkilenczedik napján. Uralkodásunknak a hetedik évében.


  Vissza az oldal tetejére