1751. évi erdélyi VI. törvénycikk

nagyméltóságu és méltóságos római szent birodalmi gróf kamusi Broun Ulisses Miksát honfivá fogadják

Mi, a rendek, méltó megfontolásunk tárgyává tevén a nagyméltóságu és méltóságos Kamusi Broun Ulysses Miksa, római szent birodalmi grófnak, Ő szent felsége valóságos belső titkos tanácsosának, kamarásának, a tüzérség főfelügyelőjének, egy gyalogezred tulajdonosának és az erdélyi fejedelemségben a királyi hadak főparancsnokának, s ezen országgyülésünkre kiküldött teljhatalmu biztosának, a szives készségét, a melyet királyi biztosi tisztében ez országgyülés alatt is, ugy egyesekkel, mint a közdolgokkal szemben, jóakaratával és részrehajlatlanságával tanusitott, s azon felül az ausztriai ház irányában, e felséges ház hatalmas versenytársaival szemben dicsőségesen szerzett kiváló érdemeit elménkben megforgatván, hogy az ő jóindulatát a mi viszonos hajlandóságunkkal, ezen fejedelemségnek a további előmenetelére is lekötelezzük; jónak láttuk, hogy őt a mi polgárságunkkal megajándékozzuk és elhatároztuk, hogy a már meglevő s Isten kegyelméből ezután születendő fiaival együtt ez ország valóságos és kétségtelen honfiainak a kebelébe, ünnepélyes felszólitás utján, Ő szent felségének a kegyelmes beleegyezése, hozzájárulásával és a dij elengedése mellett fölveszszük, de az ujabb törvénycikkelyekben kifejezett esküminta mellett; abban a kétségtelen reményben élvén, hogy ő nagyméltósága fiai is, ennek a hazának kedves és hasznos polgárai, a törvényeknek, jogoknak és mindenféle kiváltságoknak buzgó megtartói és a polgártársak pártfogói lesznek.


  Vissza az oldal tetejére