1751. évi erdélyi VIII. törvénycikk

Urbachi Beckerss Mátyást, a római szent birodalom lovagját a dij elengedése mellett honfiuvá fogadják

A rendek tapasztalatból ismervén urbachi Beckerss Mátyásnak, a római szent birodalom lovagjának és ebben az országban Ő szent felsége hadi titkárának, e fejedelemség iránti jó igyekezetét és lelki tehetségeit, a melyeket ő, husz és még több év óta, ugy a katonai, mint az országos ügyekben, Ő szent felsége igen kedvelt elődeinek, most pedig az uralkodó fejedelemnek, a legkülönbözőbb alkalmak között hasznosan fölajánlott, ennélfogva őt, ez iránt tett alázatos kérésére és az iránta való szivesség jeléül, a haza valóságos és kétségtelen honfiainak a sorába és kebelébe, dij nélkül ugyan, de minden következtetés mellőzésével, az ujabb törvénycikkelyekben kifejezett eskü ünnepélyes letétele mellett beveszik a már született és Isten kegyelméből ezután születendő fiaival együtt; kétségeskedés nélkül remélvén, hogy ő, az ő fiai és az ő ágyékából a finemen leszármazó maradékai e hazának hálás és hü polgárai és a törvényeknek meg az előjogoknak szorgalmatos őrei lesznek.


  Vissza az oldal tetejére