1752. évi erdélyi IV. törvénycikk

méltóságos római szent birodalmi szabad báró Bartenstein Kristófnak, továbbá báró Koch Ignácznak, wöberi Ágoston Tamásnak és báró Toussainnek, az erdélyi polgárságot megadják

Méltó megfontolás tárgyává tevén a felséges ausztriai ház hiveinek: római szent birodalmi szabad báró Bartenstein Kristófnak, Ő szent felsége udvari tanácsosának és előadó belső államtitkárának; továbbá szabad báró Koch Ignácznak, hasonlóképen az emlitett felség tanácsosának és belső titkárának, meg wöberi Ágoston Tamás nemesnek, szintén udvari hadi tanácsosának és belső előadónak; nemkülönben báró Toussainnak, épen ugy Ő felsége udvari tanácsosának, a kiváló és jeles érdemeiket, hogy a késő unokák is megtudhassák, hogy azokat mi milyen nagyrabecsüljük, és hogy a felséges ausztriai ház iránt jól érdemesültekhez mekkora buzgósággal és tisztelettel viseltetünk: Ő szent felségének is beleegyezése mellett, nekik és az ő fiuágon egyenesen leszármazó utódaiknak az erdélyi polgárságnak jogát megadtuk és őket a jelen törvénycikkely erejénél fogva, meg az 1744. évi czikkelyekben kifejezett eskünek a szokásos letétele mellett, ennek a hazának valóságos és kétségtelen honfiaiul örökre kijelentjük; abban a szilárd hitben lévén, hogy a felséghez örök hü és kedves polgártársak lesznek és a mi jogainkat és kiváltságainkat, a melyeknek őket részeseivé tettük, a maguk érvényükben meg fogják tartani. Mindnyájukat pedig, a kiket czimük szerint az előrebocsátott czikkelyekben megneveztünk, a dijak elengedése mellett, de további következmény nélkül, bevettük és befogadtuk.


  Vissza az oldal tetejére