1752. évi erdélyi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát, a mi elől megnevezett erdélyi fejedelemségünk és az abba keblezett részek emlitett hü karainak és rendeinek az alázatos kérését kegyelmesen meghallgatva és magunk elibe bocsátva, az előlirt és az előző módon és kellő ünnepélyességgel előnkbe terjesztett czikkelyeket a jelen levelünkbe szóról-szóra bevezettettük és beirattuk és azokat a bennük foglaltakkal együtt, összesen és egyenkint helyeseknek, kedveseknek és tetszőknek tekintvén, azokhoz királyi szives beleegyezésünket és hasonló hozzájárulásunkat megadtuk és ama czikkelyeket kegyelmesen elfogadtuk és királyi fejedelmi hatalmunknál fogva helyben hagytuk, érvényre emeltük és ezen fejedelemségünk s az abba keblezett részek többi köztörvényeit és végzéseit magában foglaló törvénykönyvbe bevezetve, ugy magunk megtartjuk, mint másokkal is mindenkivel megtartatjuk. A miképen, hogy a jelen levelünk erejénél fogva és bizonyságtétele mellett elfogadjuk, helybenhagyjuk és megerősitjük. Kelt a mi városunkban, Bécsben, Ausztriában, az ezerhétszázötvenharmadik esztendejében, szeptember hava huszonnyolczadik napján, uralkodásunknak a tizenharmadik évében.


  Vissza az oldal tetejére