1753/55. évi erdélyi III. törvénycikk

arról, hogy mind az eredeti okiratokat, mind pedig a törvényes átiratokat a megsemmisüléstől miképpen lehet megmenteni és hogy azokat mindannyiszor, valahányszor a megmaradásuk kivánja, ugy az erdélyi királyi itélő táblán, mint a káptalani és conventi levéltárakban, mindenkor érvényesen átirhatják

Ugy ezen fejedelemségnek közállapotára, mint az abban levő községekre, családokra, meg más magánosokra nézve is, azt igen károsnak, sőt veszedelmesnek tapasztaltuk, nemcsak a jelenben, hanem még inkább a jövendőre, hogy mind az eredeti okiratok, mind pedig a törvényes átiratok, a régiség, meg a rossz gondviselés és egyéb okok miatt elrongyolódtak s következésképen előbb vagy utóbb megsemmisülnek; ennek a bajnak elejét venni kivánván, Ő szent felsége kegyelmes hozzájárulásával egyhangulag elhatároztuk, hogy az összes ilyen okiratok, a melyek akár a levéltárakban, akár a községekben, akár a magánosok kezén vannak, valahányszor ezeknek a fenntartása kivánatos, mindannyiszor átirhatók legyenek s azoknak mindenkor az a hatályuk és erejük legyen, a minővel tudvalevőleg az eredetiek birnak; a Hármaskönyv II. része 15-ik czime értelmében az egyszerü átiratnak az átiratai, a törvényszékek előtt meg nem állhatván, ezt úgy kell értelmezni, hogy az átirandó és kiadandó okiratokat, a melyek a községeknél avagy magánosoknak a kezén vannak, a királyi táblán törvényes kikiáltás mellett, a levéltárakba letetteket és elhelyezetteket pedig, megkereső parancsok mellett, azok érdemének és külső alakjának a rövid megemlitése mellett kell a szokott módon egész terjedelmükben átirni; a közlevéltárakban és levéltartó helyeken alkalmazott káptalanbeli és konventbeli emberek pedig, a levéltárukban található okiratokat előzetesen szigoru és megbizható vizsgálat alá vegyék és azokat, a melyeket kétségtelenül valódiaknak és törvényeseknek találnak, az előirt módon irják át; a melyeknek pedig az érvényessége és törvényessége iránt kétség forog fennt, azokat eldöntés végett ezen fejedelemség három nemzetből álló nemes karai és rendei vagy pedig a királyi itélőtábla elibe terjeszszék.


  Vissza az oldal tetejére