1753/55. évi erdélyi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát, a mi mondott fejedelemségünk és az abba keblezett részek előbb emlitett hü karainak és rendeinek az alázatos kérését kegyelmesen magunk elébe bocsátva és kedvezőleg meghallgatva, ezeket az előző módon elibünk terjesztett czikkelyeket a jelen levelünkbe szóról szóra bevezettettük és beirattuk és azokat a bennük foglaltakkal együtt, összesen és egyenkint, helyeseknek, kedveseknek és tetszőknek tekintvén, azokhoz szives királyi jóváhagyásunkat és hasonló hozzájárulásunkat megadtuk és királyi fejedelmi hatalmunknál fogva helybenhagytuk, hatályra emeltük és megerősitettük; az emlitett összes karokat és rendeket biztositván affelől, hogy mindazokat, a melyeket az elől leirt czikkelyek magukban foglalnak, ugy magunk megtartjuk, mint másokkal is megtartatjuk. Amiképen, hogy a jelen levelünk erejénél fogva és bizonyságtétele mellett helyben és jóváhagyjuk és megerősitjük. Kelt Bécs városunkban, Ausztriában, az Urnak ezerhétszázötvenhetedik esztendejében, augusztus hava kilenczedik napján, uralkodásunknak pedig a tizenhetedik évében.


  Vissza az oldal tetejére