1764/65. évi XVI. törvénycikk

az ország határai iránt a szomszéd tartományokkal fönforgó villongások végleges elintézéséről

Az ország határai iránt a szomszéd tartományokkal fenforgó vitákra nézve, Ő szent felsége a bizottságoknak munkálatait azon részükben, a melyről a biztosok végleges jelentést tettek, maga elé fogja terjesztetni, és felőlük kegyes határozatát közölni fogja; és hogy a még elintézetlen efféle villongások is jó szerrel, az ország hasznára és megnyugvására, kiegyenlittessenek, királyi tisztjéhez képest intézkedni fog, s azt is kegyelmesen megengedi, hogy Máramaros vármegye a Besztercze erdélyi kerülettel fenforgó határvillongások tárgyában, a maga észrevételeit, melyeket a Rákóczy-féle itélőlevél és az arra alapitott bizottsági határozat ellen felhozni akar, a helyszinére kiküldött bizottság előtt kifejthesse, és hogy azokról a királyi végzés kinyerése végett, a nevezett bizottság alázatos jelentést tegyen.

Mivel pedig az ország határai iránt a szomszéd tartományokkal fenforgó viták megvizsgálására és befejezésére az 1751:XXV. törvénycikkben kinevezett biztosok részint időközben elhaltak, részint pedig más okok és körülmények által e tisztök teljesitésében akadályozvák: annálfogva az elhalálozottak és a bármiképen akadályozottak helyébe mások állittatván, Ő szent felsége kegyes jóváhagyásával, az országhatárok megigazitásának emlitett czéljából a karok és rendek által ujból a következők neveztetnek biztosokul; még pedig Ausztria felé:

nagyméltóságu és méltóságos balassagyarmathi gróf Balassa Pál ur, Gömör vármegye főispánja, ugy a császári, mint az apostoli királyi szent felség kamarása, valóságos belső és a méltóságos királyi helytartó tanács tanácsosa, és magyarországi főpohárnokmester, nagyméltóságu és méltóságos monyorókeréki gróf Erdődi Nep. János ur, Monoszló örökös ura, s Varasd örököse, Zólyom vármegye főispánja, ugy a császári, mint a királyi apostoli szent felség kamarása, valóságos belső és a méltóságos királyi helytartó tanács, nemkülönben a méltóságos magyar királyi udvari kamara tanácsosa; kvassói Kvassay László ur, alnádor és a császári s apostoli királyi szent felség tanácsosa; Vörös Antal ur, királyi személynöki itélőmester; nedeczey Nedeczky András ur, a királyi itélő tábla ülnöke; Jeszenák János ur, a császári és apostoli királyi szent felség tanácsosa; meg Pozsony, Sopron, Moson vármegyék alispánjai.

Morvaország felé: méltóságos balassagyarmathi gróf Balassa János, a császári és apostoli királyi szent felség kamarása, és a méltóságos királyi helytartó tanács tanácsosa; méltóságos és főtisztelendő kis-kolacsini Zbiskó József Károly ur, tinnini püspök, szepesi prépost, a császári és apostoli királyi szent felség tanácsosa és a méltóságos hétszemélyes tábla ülnöke; méltóságos köpesdi gróf Tolvay János ur, aranysarkantyus vitéz és a méltóságos hétszemélyes tábla ülnöke; bedegi gróf Nyáry József ur; nagy-bossányi Bossányi Imre ur, alországbiró; kesselkői Majthényi Károly ur, országbirói itélőmester; vatthai Batta Pál ur, a királyi itélő tábla ülnöke; meg Nyitra s Trencsén vármegyék alispánjai.

Szilézia felé: méltóságos illésházi gróf Illésházy János ur, Trencsén és Liptó vármegyék örökös főispánja, a császári és apostoli királyi szent felség kamarása, és a méltóságos helytartó tanácsnál tanácsos; mélt. báró Révay Lőrincz ur, Turócz vármegye örökös főispánja, főtisztelendő Bajzáth József ur, a szászvári B. Sz. Sz. apátja, az esztergomi érseki egyház kanonokja, komáromi főesperes, és a királyi itélő tábla főpapi ülnöke; kvassai Kvassay László ur, alnádor és a császári és apostoli királyi szent felség tanácsosa; Szlávy Pál ur, királyi személynöki itélőmester; ordódi és lieszkói Ordódy Imre ur, a királyi itélő tábla ülnöke, Trencsén vármegye alispánjával együtt.

Styria felé: nagyméltóságu és méltóságos gróf Batthyány Imre ur, Német-Ujvár örökös ura, a császári és apostoli királyi mindkét szent felség kamarása, valóságos belső tanácsos, a méltóságos hétszemélyes tábla ülnöke, és Magyarországban főasztalnokmester; mélt. galánthai gróf Eszterházy Imre ur, a császári és apostoli királyi szent felség kamarása, vezérőrnagy és egy magyar lovas rendü ezred tulajdonosa; mélt. monyorókeréki gróf Erdődy Lajos ur, Monoszló és Varasd vármegye örökös főispánja, a császári és apostoli királyi szent felség kamarása és Alsó-Ausztria kormánytanácsosa; Kiss Pál ur, a veszprémi székesegyház nagy prépostja és kanonokja; felsőbükki Nagy Pál ur, nádori itélőmester, a császári és apostoli királyi szent felség tanácsosa; Pászthory László ur, a királyi itélő tábla ülnöke; valamint Vas és Zala vármegye alispánjai.

Styria és Karniólia felé: Horvátország részéről: nagyméltóságu, méltóságos és főtisztelendő Tauszi Ferencz ur, zágrábi püspök, a topuszkai B. Sz. Sz. apát, Berzencze örökös főispánja, a császári és apostoli királyi mindkét szent felség valóságos belső tanácsosa; méltóságos és főtisztelendő chiolkai Chiolnich József Antal boszniai vagy diakovári püspök, Pozsega vármegye főispánja, a császári és apostoli királyi szent felség tanácsosa; nagyméltóságu és méltóságos ifjabb gróf Batthyány Ádám, Német-Ujvár örökös ura, Vas vármegye örökös főispánja, a császári és apostoli királyi szent felség kamarása és valóságos belső tanácsosa, altábornagy és egy magyar gyalog rendü ezred tulajdonosa; Busán János ur, a császári és apostoli királyi szent felség tanácsosa, Dalmát-, Horvát-, Szlavonországok albánja; lomnicziai Skerlecz Miklós ur, Dalmát-, Horvát- és Szlavonországok itélőmestere, a császári és apostoli királyi szent felség tanácsosa; meg Varasd s Zágráb vármegyék alispánjai.

Lengyelország felé: nagyméltóságu, méltóságos és főtisztelendő galánthai gróf Eszterházy Károly Fraknó örökös ura, egri püspök, Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék örökös főispánja, a császár és apostoli királyi mindkét szent felség valóságos belső tanácsosa; nagyméltóságu és méltóságos Szalai gróf Barkóczy János ur, Szabolcs vármegye főispánja, a császári és apostoli királyi szent felség kamarása és valóságos belső tanácsosa; nagymélt. és méltóságos jobaházai báró Dőry Ferencz, aranysarkantyus vitéz, Zemplén vármegye főispánja, a császári és apostoli királyi mindkét szent felség kamarása s valóságos belső tanácsosa és a méltóságos hétszemélyes tábla ülnöke; Kesselkői Majthényi Károly ur, országbirói itélőmester; Dobói Dobay Károly ur, a királyi itélő tábla ülnöke; Tisza Pál ur, a császári és apostoli királyi szent felsége tanácsosa, meg Trencsén, Zemplén, Sáros, Ung, Szepes, Árva, Bereg és Máramaros vármegyék alispánjai.

Erdély felé: méltóságos Nagykárolyi gróf Károlyi Antal ur, a királyi Terézia katonai rend vitéze, Szatmár vármegye főispánja, a császári és apostoli királyi mindkét szent felség kamarása, vezérőrnagy, egy magyar gyalog rendü ezred tulajdonosa, és a méltóságos hétszemélyes tábla ülnöke; mélt. Szalai báró Barkóczy Károly ur, a császári és apostoli királyi szent felség kamarása, és a királyi itélő tábla zászlósa; Szlávy Pál ur, a királyi személynöki hivatal itélőmestere; Biró János ur, a királyi itélő tábla ülnöke; Siklói Andrássy István ur, a tiszántuli kerületi tábla ülnöke; meg Szatmár, Bihar, Máramaros, Arad, Zaránd, Közép Szolnok és Kraszna vármegyék alispánjai.

A mely az előre bocsátott rendben kinevezett biztosok az 1715. évi XXXVII. tc., 1723:XVII. tc. és 1751:XXVI. törvénycikkek rendelését szorosan szem előtt tartván, s azoknak szabályát és módját az eljárásban és a foganatositandók foganatositásában követvén, az emlitett határvillongásokat, a honlakosok és a szomszéd tartományok lakói békességének helyreállitásával és területeiknek mindkét részről nyugodalmas birtoklásával, valahára kivánt befejezésre fogják juttatni; továbbra is fölmaradván a nádorispán urnak az a hatalma, hogy az elősorolt biztosok valamelyikének elhalálozása vagy netaláni törvényes akadályoztatása esetére másokat helyettesithessen.


  Vissza az oldal tetejére