1791. évi erdélyi X. törvénycikk

hogy országgyülést évenkint kell tartani

Hogy közönséges országgyülést a hazai törvények és a Lipót-féle kegyelmes hitlevélnek 10-ik pontja értelmében, évenkint kell tartani abban a határidőben és azon helyen, a melyet Ő szent felsége a körülményekhez képest fog kitüzni, és arra a karok és rendek királyi levéllel a királyi kormányszék utján szokott módon egybehivandók és a törvényekben megszabott büntetés alatt megjelenni kötelesek; a hol minden országgyülés alkalmával a királyi előterjesztéseken kivül más országgyülési ügyeket is kellő és törvényes szabadsággal, valamint a rendeknek tárgyalandó sérelmeit is a fennálló saját törvények és a kegyes királyi biztositó levelek rendelése szerint elő kell venni és orvoslás végett Ő felsége elé kell terjeszteni; és az egyes országgyülésen, az 1744. évi 9-ik czikkely értelmében, kegyes királyi megerősités hozzájárulásával hozandó törvényeket pontosan végre kell hajtani, a melyeknek a végrehajtásáról Ő felsége és utódai méltóztatnak gondoskodni.


  Vissza az oldal tetejére