1791. évi erdélyi XXVII. törvénycikk

hogy az urbéri rendezés tervét a bizottság a jövő országgyülésig készitse el; és a jobbágyi szolgáltatások és szolgálatok mértékéről, valamint a módról, melyet akközben a jobbágyok megbüntetésében követni kell

Ő szent felségének ama kegyes előterjesztésére, hogy a rendek megegyezésével egy bizonyos és határozott urbéri szabályzat állapitandó meg és hogy az önkényes testfenyitő büntetések eltörlendők, a jobbágyi szolgálatok és szolgáltatások amaz urbéri rendezése tárgyában elkészitendő és a következő országgyülésen beterjesztendő tervezet ügyét az e czélra külön kirendelt bizottságra bizták, akközben pedig határozták, hogy a mi a jobbágyszolgálatok és szolgáltatások mértékét illeti, az 1769. évi szabályozó pontozatok értelmében követett jelenlegi gyakorlat, a mi pedig különösen a dézsmák fizetését illeti, az Appr. Const. III. R. 5. czim 2. czikkelyének rendelkezése tartandó meg; aztán, hogy a jobbágyokra semmi önkényes büntetést sem szabad kiróni, hanem minden büntetést vagy az uriszék itéletével, vagy ha urbéri kihágás forog fönn, az 1769. évi szabályozó pontok értelmében, mindenkor a jobbágy előzetes meghallgatása után kell megállapitani, épségben maradván a feleknek a királyi főkormányszékhez való felebbviteli joga.


  Vissza az oldal tetejére