1791. évi erdélyi XXXII. törvénycikk

a törvényszékekről általában

Ő szent felsége kegyes engedelmével az erdélyi nagyfejedelemségben levő három nemzetnek minden törvényszékét, tudniillik a polgáriakat, egyháziakat, és büntetőbiróságokat, ugy a felsőbbeket, mint az alsóbbakat, régi törvényes és illetőleg a hitlevél szerint való szerkezetükbe és hatáskörükbe állitják vissza; azt, a mi különösen az egyes törvényszékek tekintetében a törvénykezési dolgok tárgyalásának szabályát, a biróságok hatáskörét és a birák számát illeti, a törvénykezés tárgyában kirendelt bizottsághoz és a jövő országgyülésre utasitván és időközben minden törvényszék és az igazság szolgáltatása a törvények és illetőleg az ujabb czikkelyek rendelkezésének megfelelő állapotban maradván.


  Vissza az oldal tetejére