1791. évi erdélyi XXXIII. törvénycikk

a táblabirák és iródeákok kiválasztásáról

Minthogy egy részről a hites táblabirák a vármegyéknek, székelyszékeknek és magyar vidékeknek mind alsó, mind felső biróságaiban egyaránt megjelenhetnek és a fenforgó ügyek elintézésében döntő szavazatukat adhatják; más részről pedig az igazságszolgáltatás és a perek törvényes elintézése a birák igaz lelkiismeretén és részrehajlatlanságán kivül, még azoknak alkalmasságától, a törvényekben és a perrendben való jártasságától is függ, ezért határozták, hogy jövőre a táblabirák közibe mindaddig senkit sem szabad felesketni, a mig hitelt érdemlő bizonyságlevéllel ki nem mutatta, hogy valamely erdélyi vagy magyarországi cancelláriában vagy patvariában szorgalmatosan foglalatoskodott, és magát a törvénykezési tárgyalásokban gyakorolta vagy a gyülések szorgalmas látogatásával magát a hites táblabirói tisztségre méltóvá tette. Nemkülönben az iródeákok testületébe sem szabad addig senkit sem befogadni, mig születés- és lakhelyét ki nem mutatta és ezenfelül pedig hitelt érdemlőleg be nem bizonyitotta, hogy az iskolát jó eredménynyel látogatta, jó erkölcsü és mindazokkal a tulajdonságokkal fel van ruházva, a melyek méltóvá tehetik arra, hogy fejedelmének és hazájának szolgáljon. És ez a határozat a tartomány mindkét cancelláriájáról értendő.


  Vissza az oldal tetejére