1791. évi erdélyi XL. törvénycikk

azokról a perekről, a melyekben a felek még nem adtak érdemleges feleletet

A karok és rendek a királyi főkormányszéknek ama rendelkezését, hogy a biróságoknál talált olyan perek, a melyeket az uj perrend behozatalakor inditottak, de 1790. évi ápril végéig abbanhagytak, azokhoz a biróságokhoz küldendők át, a melyeknek hatáskörébe a hazai törvények értelmében tartoznak, érintetlenül hagyván, Ő felsége kegyes beleegyezésével, a birák és perlekedők bővebb tájékoztatása végett közös akarattal azt határozták, hogy a mely perekben csak keresetlevelet adtak be, de további iratok nem következtek, vagy pedig ámbár további iratok is következtek, de a per az egyszerü kifogások szakában maradt és az érdemig el nem jutott, az ilyen ügyek vagy perek megsemmisitendők és a mindenik peres félnek saját iratai és okmányai visszaadandók, épségben maradván felperesnek az a joga, hogy az ez alapon megsemmisitett perét az illetékes biróság előtt a régi perfolyam értelmében ujból megkezdje; továbbá épségben maradván az ilyen perinditásoknak a közvetlenül megelőző czikkely értelmében az a hatálya is, hogy az elévülés idejét megszakitják. Ide tartoznak azok a perek is, a melyek az első folyamodásu törvényszékeknél a makacsságból hozott itéleteknek, vagy az érdem avagy ügydöntő kifogások mellőzésével közbenső kérdések eldöntésének a szakában állottak, vagy a felső biróságok elébe kerültek, akár megtörtént ott azok felülvizsgálása, akár nem; a melyek hasonlóképen megszünteknek tekintendők és a peres feleknek visszaadandók, hacsak már végrehajtás alá nem kerültek.


  Vissza az oldal tetejére