1791. évi erdélyi XLIII. törvénycikk

a királyi táblánál felebbezés alatt álló perekről

Az alsó biróságokban érdemlegesen eldöntött és a felebbviteli biróságokhoz tényleg felküldött, de a felebbviteli biróságnál még felül nem vizsgált peres ügyeket, ha ezek a hazai törvények szerint első folyamodásban valamely alsó biróságra tartoznak és azokban sem felebbezésnek, sem más perorvoslatnak nincs helye, a királyi tábla ne vizsgálja fölül, hanem küldje vissza végrehajtás végett az illetékes birósághoz; azokat pedig, a melyekben a hazai törvények a felebbezést megengedik, de a melyekben az alsó biróságnál a perujitás jogorvoslatának is van helye, szabadságában álljon a felebbező félnek a királyi táblától az első törvénykezési időszak folyása alatt kivenni és az egyszerü perujitás jogorvoslatának alkalmazása czéljából az alsó biróság elébe vinni, a mi megtörténvén, ez iránt az ellenfelet megintetni tartozik. Ellenkező esetben a királyi tábla az ilyen peres ügyeket a második törvénykezési időszakban vizsgálja felül, és ha az ügyek természete megengedi, ne tagadja meg a főkormányszéki tanácshoz való felebbezést, még ha a királyi tábla az alsó biróság itéletét helyben is hagyná. Azokat a peres ügyeket pedig, a melyek a hazai törvények értelmében első folyamodásban a királyi tábla birói székére tartoznak, itt kell megvizsgálni és itélet után a birtokon belül való perujitást kell megengedni.


  Vissza az oldal tetejére